مطالب اخیر

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و هشتم

اطمینان حاصل کنید که Deny log on as a service شامل Guests باشد. (Scored) Profile Applicability • Level...

نقشه ذهنی دوره CEH – بخش ششم

در این قسمت از مجموعه Mind Map های دوره CEH، نقشه ذهنی مربوط به بخش ششم از این...

آسیب پذیری XSS در Angular

در این بخش از رایت آپ های مربوط به آسیب پذیری XSS به شناسایی یک آسیب پذیری در...

آشنایی با متدولوژی Burp Suite – بخش اول

در این بخش از مجموعه آشنایی با متدولوژی Burp Suite به بخش اول از این متدولوژی که Bypass...

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش چهاردهم

اطمینان از تنظیم گزینه Hide Instance برای Production SQL Server instances بر روی Yes (Automated) Profile Applicability •...