مطالب اخیر

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش یازدهم

در این بخش به فصل یازدهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Client Identification and Cookies...

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش دهم

در این بخش به فصل دهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان HTTP-NG می پردازیم. با...

بررسی یک آسیب‌پذیری Privilege Escalation

در این Write up مربوط به آسیب پذیری منطقی، که توسط Ashlyn Lau تهیه شده است به معرفی...
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش شصت و هفتم

اطمینان از تنظیم Domain member: Require strong (Windows 2000 or later) session key روی Enabled (Scored) Profile Applicability...