مستندات امن سازی

امن سازی SharePoint 2019 – بخش سیزدهم

اطمینان حاصل کنید که مؤلفه SharePoint Online Web Part Gallery با دسترسی محدود پیکربندی شده است. (Scored) Profile Applicability • Level 1 (L1) –... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش چهل و یکم

اطمینان از تنظیم Modify firmware environment values روی Administrators (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server Description... مشاهده بیشتر»

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش نوزدهم

اطمینان از تنظیم ویژگی "Server Authentication" روی "Windows Authentication Mode" (Automated) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine• Level 1 - AWS RDS... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش چهلم

اطمینان از تنظیم Modify an object label روی No One (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server... مشاهده بیشتر»

امن سازی SharePoint 2019 – بخش دوازدهم

اطمینان حاصل کنید که رول های Dbcreator و Securityadmin فقط در صورت نیاز استفاده می‌شوند. (Not Scored) Profile Applicability • Level 1 (L1) –... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش سی و نهم

اطمینان از تنظیم Manage Auditing and security log (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server Description این... مشاهده بیشتر»