مستندات امن سازی

امن سازی Fortigate – بخش دوم

Ensure intra-zone traffic is not always allowed (Manual) Profile Applicability Level 1 Description تنظیمات این بخش برای اطمینان از اینکه فقط ترافیک خاص و... مشاهده بیشتر»

امن سازی Fortigate – بخش اول

Ensure DNS server is configured (Manual) Profile Applicability Level 1 Description Fortinet از سرویس DNS برای ترجمه نام هاست به آدرس IP استفاده می‌کند.... مشاهده بیشتر»

امن سازی Fortigate – مقدمه

Overview تمام معیارهای CIS بر تنظیمات پیکربندی فنی که برای حفظ و/یا افزایش امنیت فناوری آدرس‌دهی شده استفاده می‌شوند تمرکز دارند و باید در... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش شصت و هفتم

اطمینان از تنظیم Domain member: Require strong (Windows 2000 or later) session key روی Enabled (Scored) Profile Applicability Level 1 - Domain Controller Level... مشاهده بیشتر»