مستندات امن سازی

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش سی و سوم

اطمینان از تنظیم Generate security Audits روی LOCAL SERVICE, NETWORK SERVICE (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member... مشاهده بیشتر»

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش شانزدهم

اطمینان از تنظیم sa Login Account، rename (Automated) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine• Level 1 - AWS RDS Description اکانت sa... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش سی و دوم

اطمینان از تنظیم Force shutdown from a remote system روی Administrators (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیست و چهارم

اطمینان از تنظیم global .NET trust level (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 Description این فقط مربوط به .Net 2.0 است.... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش سی و یکم

اطمینان از تنظیم Enable computer and user accounts to be trusted for delegation (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1... مشاهده بیشتر»