مستندات امن سازی

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش نهم

اطمینان از تنظیم Remote Admin Connections Server Configuration Option روی 0 (Automated) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine• Level 1 - AWS... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و یکم

اطمینان از تنظیم Create a token object روی No One (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server... مشاهده بیشتر»

امن سازی SharePoint 2019 – بخش سوم

اطمینان حاصل کنید که whitelisted IP addresse ها، رنج های IP address، و / یا دامین ها تنظیم شده اند.(Not Scored) Profile Applicability •... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش چهاردهم

اطمینان از اینکه passwordFormat به صورت شفاف تنظیم نشده باشد (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 Description عنصر credentials مربوط به... مشاهده بیشتر»

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش هشتم

اطمینان از تنظیم Remote Access' Server Configuration Option' روی 0 (Automated) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine• Level 1 - AWS RDS... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیستم

اطمینان از تنظیم Create a pagefile روی Administrators (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server Description این... مشاهده بیشتر»