مستندات امن سازی

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش پنجاه و نهم

اطمینان از تنظیم Devices: Prevent users from installing printer drivers روی Enabled (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 -... مشاهده بیشتر»

امن سازی SharePoint 2019 – بخش سی ام

اطمینان حاصل کنید که remote session ها برای دسترسی به توابع امنیتی و اطلاعات مربوط به امنیت، مورد بازرسی قرار می‌گیرند.(Not Scored) Profile Applicability... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش پنجاه و هشتم

اطمینان از تنظیم Devices: Allowed to format and eject removable media روی Administrators (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش پنجاه و هفتم

اطمینان از تنظیم Audit: Shut down system immediately if unable to log security Audits روی Disabled (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain... مشاهده بیشتر»