مطالب اخیر

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش سی و سوم

اطمینان از تنظیم Generate security Audits روی LOCAL SERVICE, NETWORK SERVICE (Scored) Profile Applicability • Level 1 -...

دوره تست نفوذ وب سطح متوسط – بخش ششم

در این بخش از دوره آموزشی تست نفوذ سطح متوسط که برگرفته از دوره SEC642 می باشد به...

آشنایی با متدولوژی Burp Suite – بخش پنجم

در این بخش از مجموعه آشنایی با متدولوژی Burp Suite به بخش پنجم از این متدولوژی که مربوط...

نقشه ذهنی دوره CEH – بخش دهم

در این قسمت از مجموعه Mind Map های دوره CEH، نقشه ذهنی مربوط به بخش دهم از این...

WSTG-ATHN-05

بررسی Vulnerable Remember Password در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به چهارمین بخش از استاندارد WSTG با...

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش شانزدهم

اطمینان از تنظیم sa Login Account، rename (Automated) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine• Level 1...