دوره های آموزشی پیش نیاز

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش شانزدهم

در این بخش به فصل شانزدهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Internationalization می پردازیم. هر روز میلیاردها نفر به صدها زبان،... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش پانزدهم

در این بخش به فصل پانزدهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Entities and Encodings می پردازیم. HTTP هر روز میلیاردها شیء... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش چهاردهم

در این بخش به فصل چهاردهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Secure HTTP می پردازیم. در سه فصل قبل ویژگی‌های HTTP... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش سیزدهم

در این بخش به فصل سیزدهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Digest Authentication می پردازیم. Basic Authentication راحت و منعطف است... مشاهده بیشتر»