مطالب اخیر

امن سازی SharePoint 2019 – بخش یازدهم

اطمینان حاصل کنید که SharePoint Central Administration site از طریق Extranet یا ارتباطات اینترنتی قابل دسترسی نیست.(Scored) Profile...

آشنایی با متدولوژی Burp Suite – بخش نهم

در این بخش از مجموعه آشنایی با متدولوژی Burp Suite به بخش نهم از این متدولوژی به بررسی...

دوره تست نفوذ وب سطح متوسط – بخش یازدهم

در این بخش از دوره آموزشی تست نفوذ سطح متوسط که برگرفته از دوره SEC642 می باشد به...

نقشه ذهنی دوره CEH – بخش چهاردهم

در این قسمت از مجموعه Mind Map های دوره CEH، نقشه ذهنی مربوط به بخش چهاردهم از این...
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش سی و هشتم

اطمینان از تنظیم Log on as a batch job روی Administrators (Scored) (DC only) Profile Applicability • Level...

WSTG-ATHZ-01

بررسی Directory Traversal File Include در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به پنجمین بخش از استاندارد WSTG...