مطالب اخیر

امن سازی SharePoint 2019 – بخش سیزدهم

اطمینان حاصل کنید که مؤلفه SharePoint Online Web Part Gallery با دسترسی محدود پیکربندی شده است. (Scored) Profile...
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش چهل و یکم

اطمینان از تنظیم Modify firmware environment values روی Administrators (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller•...

WSTG-ATHZ-04

بررسی Insecure Direct Object References در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به پنجمین بخش از استاندارد WSTG...

نقشه ذهنی دوره CEH – بخش شانزدهم

در این قسمت از مجموعه Mind Map های دوره CEH، نقشه ذهنی مربوط به بخش شانزدهم از این...

دوره تست نفوذ وب سطح متوسط – بخش دوازدهم

در این بخش از دوره آموزشی تست نفوذ سطح متوسط که برگرفته از دوره SEC642 می باشد به...

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش نوزدهم

اطمینان از تنظیم ویژگی "Server Authentication" روی "Windows Authentication Mode" (Automated) Profile Applicability • Level 1 - Database...