مطالب اخیر

تست نفوذ اکتیودایرکتوری – فصل دوم

در این بخش به فصل دوم از کتاب Pentesting Active Directory and Windows-based Infrastructure با عنوان Defense Evasion...

امن سازی Fortigate – بخش دوم

Ensure intra-zone traffic is not always allowed (Manual) Profile Applicability Level 1 Description تنظیمات این بخش برای اطمینان...

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش سیزدهم

در این بخش به فصل سیزدهم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Digest Authentication می پردازیم....

تست نفوذ اکتیودایرکتوری – فصل اول

در این بخش به فصل اول از کتاب Pentesting Active Directory and Windows-based Infrastructure با عنوان Getting the...