مطالب اخیر

CEH v11

نقشه ذهنی دوره CEH – بخش دوم

در این قسمت از مجموعه Mind Map های دوره CEH، نقشه ذهنی مربوط به بخش دوم از این...

امن سازی SharePoint 2019 – بخش چهارم

اطمینان حاصل کنید که ماژول احراز هویت Internet Information Services (IIS) به گونه ای تنظیم شده که از...

WSTG-CONFIG-009

بررسی File Permission در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه...

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش دهم

اطمینان از تنظیم Scan For Startup Procs' Server Configuration Option' روی 0 (Automated) Profile Applicability • Level 1...
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و دوم

اطمینان از تنظیم Create global objects روی Administrators, LOCAL SERVICE, NETWORK SERVICE, SERVICE (Scored) Profile Applicability • Level...
CEHv11

نقشه ذهنی دوره CEH – بخش اول

در این قسمت از مجموعه Mind Map های دوره CEH، نقشه ذهنی مربوط به بخش اول از این...