CIS Microsoft SQL Server 2019

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش چهاردهم

اطمینان از تنظیم گزینه Hide Instance برای Production SQL Server instances بر روی Yes (Automated) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine Description... مشاهده بیشتر»

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش سیزدهم

اطمینان از تنظیم SQL Server برای استفاده از پورت‌های غیر استاندارد (Automated) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine• Level 1 - AWS... مشاهده بیشتر»

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش دوازدهم

اطمینان از تنظیم پروتکل های غیرضروری SQL Server روی "غیرفعال" (Manual) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine Description SQL Server از پروتکل‌های... مشاهده بیشتر»

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش یازدهم

اطمینان از تنظیم ‘Trustworthy’ Database Property روی Off - (Automated) Description گزینه دیتابیس TRUSTWORTHY به object‌های دیتابیس اجازه می‌دهد تا تحت شرایط خاص به... مشاهده بیشتر»

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش دهم

اطمینان از تنظیم Scan For Startup Procs' Server Configuration Option' روی 0 (Automated) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine• Level 1 -... مشاهده بیشتر»