CIS Microsoft SharePoint 2019

امن سازی SharePoint 2019 – بخش سیزدهم

اطمینان حاصل کنید که مؤلفه SharePoint Online Web Part Gallery با دسترسی محدود پیکربندی شده است. (Scored) Profile Applicability • Level 1 (L1) –... مشاهده بیشتر»

امن سازی SharePoint 2019 – بخش دوازدهم

اطمینان حاصل کنید که رول های Dbcreator و Securityadmin فقط در صورت نیاز استفاده می‌شوند. (Not Scored) Profile Applicability • Level 1 (L1) –... مشاهده بیشتر»

امن سازی SharePoint 2019 – بخش یازدهم

اطمینان حاصل کنید که SharePoint Central Administration site از طریق Extranet یا ارتباطات اینترنتی قابل دسترسی نیست.(Scored) Profile Applicability • Level 1 (L1) –... مشاهده بیشتر»

امن سازی SharePoint 2019 – بخش دهم

اطمینان حاصل کنید که یک واحد سازمانی جداگانه (OU) در Active Directory برای object های SharePoint 2019 وجود دارد.(Scored) Profile Applicability • Level 1... مشاهده بیشتر»

امن سازی SharePoint 2019 – بخش هشتم

اطمینان حاصل کنید که SharePoint setup account با حداقل privilege ها در سرور SQL پیکربندی شده است.(Scored) Profile Applicability Level 1 (L1) – Corporate/Enterprise... مشاهده بیشتر»