CIS Microsoft SharePoint 2019

امن سازی SharePoint 2019 – بخش هشتم

اطمینان حاصل کنید که SharePoint setup account با حداقل privilege ها در سرور SQL پیکربندی شده است.(Scored) Profile Applicability Level 1 (L1) – Corporate/Enterprise... مشاهده بیشتر»

امن سازی SharePoint 2019 – بخش پنجم

اطمینان حاصل کنید که "Blocked File Types" برای مطابقت با لیست سیاه شرکت پیکربندی شده است. (Scored) Profile Applicability • Level 1 (L1) -... مشاهده بیشتر»

امن سازی SharePoint 2019 – بخش چهارم

اطمینان حاصل کنید که ماژول احراز هویت Internet Information Services (IIS) به گونه ای تنظیم شده که از Kerberos به عنوان Authentication Provider استفاده... مشاهده بیشتر»

امن سازی SharePoint 2019 – بخش سوم

اطمینان حاصل کنید که whitelisted IP addresse ها، رنج های IP address، و / یا دامین ها تنظیم شده اند.(Not Scored) Profile Applicability •... مشاهده بیشتر»