Business Logic Writeups

یک رویکرد برای شناسایی باگ‌های منطقی

در این Write up مربوط به آسیب پذیری منطقی، که توسط Fady Othman تهیه شده است به معرفی یک آسیب پذیری در یک برنامه... مشاهده بیشتر»

Weakness of Integration

در این Write up مربوط به آسیب پذیری منطقی، که توسط Ahmed Elmorsi تهیه شده است به معرفی یک آسیب پذیری در یک برنامه... مشاهده بیشتر»

بازی با رتبه بندی محصولات در یک سایت خرید

در این Write up مربوط به آسیب پذیری منطقی، که توسط fiirat تهیه شده است به معرفی یک آسیب پذیری در یک برنامه خصوصی... مشاهده بیشتر»

دسترسی به WIFI رایگان در United Airlines

در این Write up مربوط به آسیب پذیری منطقی، که توسط Philippe Delteil تهیه شده است به معرفی یک آسیب پذیری در United Airlines... مشاهده بیشتر»