XSS Writeups

حدس پارامتر در یک پیام رسان و آسیب پذیری XSS

در این Write up، تست نفوذگر با حدس پارامتر در یک برنامه پیام رسان، آسیب‌پذیری XSS در سایت را شناسایی می‌نماید. شناسایی تست نفوذگر... مشاهده بیشتر»

Bypass ویژگی Content Security Policy در اجرای XSS

در این Write up، تست نفوذگر با شناسایی دو آسیب پذیری XSS در سایت، اقدام به عبور از ویژگی Content Security Policy می نماید.... مشاهده بیشتر»

آسیب‌پذیری Broken Access Control و Stored XSS

در این Write up، تست نفوذگر آسیب‌پذیری‌های مختلفی را در برنامه شناسایی می‌کند که در انتها به آسیب‌پذیری Stored XSS می‌رسد. برنامه‌ای که تست... مشاهده بیشتر»

آسیب پذیری Stored XSS در وب سایت icloud.com

در این Whriteup مربوط به آسیب پذیری XSS به نحوه شناسایی آسیب پذیری Stored XSS در وب سایت icloud.com می پردازیم. این آسیب پذیری... مشاهده بیشتر»

آسیب پذیری Stored XSS در یک وب سایت E-commerce

آسیب پذیری Stored XSS در یکی از برنامه های باگ بانتی با توجه به اینکه تست نفوذگر اجازه افشای اطلاعات در خصوص گزارش ارائه... مشاهده بیشتر»