XSS Writeups

آسیب پذیری XSS در Angular

در این بخش از رایت آپ های مربوط به آسیب پذیری XSS به شناسایی یک آسیب پذیری در Angular پرداخته می شود که با... مشاهده بیشتر»

حدس پارامتر در یک پیام رسان و آسیب پذیری XSS

در این Write up، تست نفوذگر با حدس پارامتر در یک برنامه پیام رسان، آسیب‌پذیری XSS در سایت را شناسایی می‌نماید. شناسایی تست نفوذگر... مشاهده بیشتر»

Bypass ویژگی Content Security Policy در اجرای XSS

در این Write up، تست نفوذگر با شناسایی دو آسیب پذیری XSS در سایت، اقدام به عبور از ویژگی Content Security Policy می نماید.... مشاهده بیشتر»

آسیب‌پذیری Broken Access Control و Stored XSS

در این Write up، تست نفوذگر آسیب‌پذیری‌های مختلفی را در برنامه شناسایی می‌کند که در انتها به آسیب‌پذیری Stored XSS می‌رسد. برنامه‌ای که تست... مشاهده بیشتر»