CIS Microsoft IIS 10

cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیستم

اطمینان از تنظیم httpcookie برای Session state (Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10 Description یک session cookie، اطلاعات مربوط به session... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش نوزدهم

اطمینان از غیرفعال بودن ASP.NET Stack Tracing (Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10 Description عنصر trace سرویس ردیابی کد ASP.NET را... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش هجدهم

اطمینان از پنهان بودن جزئیات خطاهای IIS HTTP از راه دور (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 Description صفحات Error یک... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش هفدهم

اطمینان از اینکه پیام های خطای سفارشی خاموش نباشد (Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10 Description هنگامی که یک برنامه ASP.NET... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش شانزدهم

اطمینان از غیرفعال بودن قابلیت debug (Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10 Description توسعه دهندگان اغلب حالت debug mode را در... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش پانزدهم

اطمینان از عدم ذخیره سازی Credential ها در فایل های پیکربندی (Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10 Description عنصر credentials مربوط... مشاهده بیشتر»