CIS Microsoft IIS 10

cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیست و ششم

اطمینان از حذف سرآیند Server (Not Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10 Description header سرور ممکن است تکنولوژی پایه‌ای که توسط... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیست و پنجم

اطمینان از حذف سرآیند X-Powered-By (Not Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10 Description هدرهای x-powered-by ممکن است فناوری اساسی مورد استفاده... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیست و چهارم

اطمینان از تنظیم global .NET trust level (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 Description این فقط مربوط به .Net 2.0 است.... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیست و سوم

اطمینان از تنظیم MachineKey validation method - .Net 4.5 (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 Description عنصر machineKey مربوط به ASP.NET... مشاهده بیشتر»