دوره های آموزشی

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش هشتم

در این بخش به فصل هشتم از کتاب HTTP The Definitive Guide با عنوان Integration Points: Gateways, Tunnels, and Relays می باشد. وب ثابت... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش هفتم

در این بخش به معرفی و آشنایی با وب سرور می پردازیم که مربوط به فصل هفتم از کتاب HTTP The Definitive Guide با... مشاهده بیشتر»

WSTG-INPV-07 – بخش اول

در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به هفتمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-INPV-07 می پردازیم که مربوط به بررسی XML Injection... مشاهده بیشتر»

آشنایی با پروتکل HTTP – بخش ششم

در این بخش به معرفی و آشنایی با وب سرور می پردازیم که مربوط به فصل ششم از کتاب HTTP The Definitive Guide با... مشاهده بیشتر»