دوره های آموزشی آنلاین

تست نفوذ اکتیودایرکتوری – فصل سوم

در این بخش به فصل سوم از کتاب Pentesting Active Directory and Windows-based Infrastructure با عنوان Domain Reconnaissance and Discovery می پردازیم. این فصل... مشاهده بیشتر»

تست نفوذ اکتیودایرکتوری – فصل دوم

در این بخش به فصل دوم از کتاب Pentesting Active Directory and Windows-based Infrastructure با عنوان Defense Evasion می پردازیم. ایده اصلی این فصل... مشاهده بیشتر»

تست نفوذ اکتیودایرکتوری – فصل اول

در این بخش به فصل اول از کتاب Pentesting Active Directory and Windows-based Infrastructure با عنوان Getting the Lab Ready and Attacking Exchange Server... مشاهده بیشتر»

WSTG-INPV-07 – بخش اول

در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به هفتمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-INPV-07 می پردازیم که مربوط به بررسی XML Injection... مشاهده بیشتر»