مطالب اخیر

آسیب پذیری منطقی در Workspace فیسبوک

در این Write up مربوط به آسیب‌پذیری منطقی، به توضیح یک آسیب پذیری در Workplace که یک شبکه...
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و پنجم

اطمینان از تنظیم Debug programs روی Administrators (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1...

نقشه ذهنی دوره CEH – بخش چهارم

در این قسمت از مجموعه Mind Map های دوره CEH، نقشه ذهنی مربوط به بخش چهارم از این...

WSTG-IDNT-01

بررسی Role Definitions در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه...

دوره تست نفوذ وب سطح متوسط – بخش دوم

در این بخش از دوره آموزشی تست نفوذ سطح متوسط که برگرفته از دوره SEC642 می باشد به...

امن سازی SharePoint 2019 – بخش پنجم

اطمینان حاصل کنید که "Blocked File Types" برای مطابقت با لیست سیاه شرکت پیکربندی شده است. (Scored) Profile...