مطالب اخیر

نقشه ذهنی دوره CEH – بخش نهم

در این قسمت از مجموعه Mind Map های دوره CEH، نقشه ذهنی مربوط به بخش نهم از این...
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش سی و یکم

اطمینان از تنظیم Enable computer and user accounts to be trusted for delegation (Scored) Profile Applicability • Level...

دوره تست نفوذ وب سطح متوسط – بخش چهارم

در این بخش از دوره آموزشی تست نفوذ سطح متوسط که برگرفته از دوره SEC642 می باشد به...

WSTG-ATHN-03

بررسی Weak Lock Out Mechanism در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به چهارمین بخش از استاندارد WSTG...
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیست و سوم

اطمینان از تنظیم MachineKey validation method - .Net 4.5 (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10...