برچسب: redirection linkage

امن سازی SharePoint 2019 – بخش بیست و یکم

اطمینان حاصل کنید که سرورهای On-Premise SharePoint بدون redirection linkage های OneDrive پیکربندی شده اند. (Scored) Profile Applicability • Level 1 (L1) – Corporate/Enterprise... مشاهده بیشتر»