برچسب: OWASP Testing Guide

WSTG-IDNT-02

بررسی User Registration Process در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-IDNT-02 می پردازیم که مربوط... مشاهده بیشتر»

WSTG-IDNT-01

بررسی Role Definitions در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-IDNT-01 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»

WSTG-CONFIG-11

بررسی Cloud Storage در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-11 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»

WSTG-CONFIG-010

بررسی Subdomain Takeover در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-010 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»

WSTG-CONFIG-009

بررسی File Permission در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-009 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»

WSTG-CONFIG-008

بررسی RIA Cross Domain Policy در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-008 می پردازیم که... مشاهده بیشتر»