برچسب: امن سازی ویندوز سرور 2012

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و پنجم

اطمینان از تنظیم Debug programs روی Administrators (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server Description این policy... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و چهارم

تنظیم Create symbolic links (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server Description این policy setting تعیین می‌کند... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و سوم

اطمینان از تنظیم Create permanent shared objects روی No One (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و دوم

اطمینان از تنظیم Create global objects روی Administrators, LOCAL SERVICE, NETWORK SERVICE, SERVICE (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و یکم

اطمینان از تنظیم Create a token object روی No One (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server... مشاهده بیشتر»
cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیستم

اطمینان از تنظیم Create a pagefile روی Administrators (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server Description این... مشاهده بیشتر»