برچسب: Using Burp to Test for Insecure Direct Object References

آشنایی با متدولوژی Burp Suite – بخش هشتم

در این بخش از مجموعه آشنایی با متدولوژی Burp Suite به بخش هفتم از این متدولوژی به بررسی آسیب‌پذیری Insecure Direct Object References می... مشاهده بیشتر»