برچسب: SharePoint Online Web Part Gallery

امن سازی SharePoint 2019 – بخش سیزدهم

اطمینان حاصل کنید که مؤلفه SharePoint Online Web Part Gallery با دسترسی محدود پیکربندی شده است. (Scored) Profile Applicability • Level 1 (L1) –... مشاهده بیشتر»