برچسب: SharePoint Central Administration Site

امن سازی SharePoint 2019 – بخش یازدهم

اطمینان حاصل کنید که SharePoint Central Administration site از طریق Extranet یا ارتباطات اینترنتی قابل دسترسی نیست.(Scored) Profile Applicability • Level 1 (L1) –... مشاهده بیشتر»

امن سازی SharePoint 2019 – بخش دوم

اطمینان حاصل کنید کهSharePoint Central Administration Site روی TLS-enabled باشد.(Not Scored) Profile Applicability • Level 1 (L1) - Corporate/Enterprise Environment (general use) Description Transport... مشاهده بیشتر»