برچسب: Modify an object label

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش چهلم

اطمینان از تنظیم Modify an object label روی No One (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server... مشاهده بیشتر»