برچسب: MachineKey validation method

cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیست و سوم

اطمینان از تنظیم MachineKey validation method - .Net 4.5 (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 Description عنصر machineKey مربوط به ASP.NET... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیست و دوم

اطمینان از تنظیم MachineKey validation method - .Net 3.5 (Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10 Description عنصر machineKey مربوط به ASP.NET... مشاهده بیشتر»