برچسب: Database Mail XPs

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش ششم

اطمینان از تنظیم ‘Database Mail XPs' Server Configuration Option روی 0 (Automated) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine• Level 1 - AWS... مشاهده بیشتر»