برچسب: cookie protection modes

cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش دوازدهم

اطمینان از تنظیم cookie protection modes برای Forms Authentication (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 Description حالت محافظت از کوکی ،... مشاهده بیشتر»