برچسب: CLR Enabled Server Configuration Option

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش چهارم

اطمینان از تنظیم 'CLR Enabled' Server Configuration Option روی 0 (Automated) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine• Level 1 - AWS RDS... مشاهده بیشتر»