برچسب: Change the time zone

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش نوزدهم

اطمینان از تنظیم Change the time zone روی Administrators, LOCAL SERVICE (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member... مشاهده بیشتر»