برچسب: Adjust memory quotas for a process

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش چهاردهم

اطمینان از تنظیم Adjust memory quotas for a process روی Administrators, LOCAL SERVICE, NETWORK SERVICE (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller•... مشاهده بیشتر»