دوره آموزشی OWASP

OTG-INFO-010

نگاشت و رسم نقشه معماری اپلیکیشن در این بخش از دوره آموزشی OWASP-OTG به اولین بخش از استاندارد OTG با شناسه OTG-INFO-010 می پردازیم... مشاهده بیشتر»

OTG-INFO-009

جمع آوری اطلاعات از وب اپلیکیشن در این بخش از دوره آموزشی OWASP-OTG به اولین بخش از استاندارد OTG با شناسه OTG-INFO-009 می پردازیم... مشاهده بیشتر»

OTG-INFO-008

جمع آوری اطلاعات از فریم ورک وب اپلیکیشن در این بخش از دوره آموزشی OWASP-OTG به اولین بخش از استاندارد OTG با شناسه OTG-INFO-008... مشاهده بیشتر»

OTG-INFO-007

شناسایی مسیرهای اجرایی و ساختار اپلیکیشن در این بخش از دوره آموزشی OWASP-OTG به اولین بخش از استاندارد OTG با شناسه OTG-INFO-007 می پردازیم... مشاهده بیشتر»

OTG-INFO-006

شناسایی نقاط ورودی اپلیکیشن در این بخش از دوره آموزشی OWASP-OTG به اولین بخش از استاندارد OTG با شناسه OTG-INFO-006 می پردازیم که مربوط... مشاهده بیشتر»
OTG-INFO-004

OTG-INFO-004

شناسایی برنامه‌های روی وب سرور در این بخش از دوره آموزشی OWASP-OTG به اولین بخش از استاندارد OTG با شناسه OTG-INFO-004 می پردازیم که... مشاهده بیشتر»
OTG-INFO-003

OTG-INFO-003

مرور متافایل‌های وب سرور برای یافتن نشتی اطلاعات در این بخش از دوره آموزشی OWASP-OTG به اولین بخش از استاندارد OTG با شناسه OTG-INFO-003... مشاهده بیشتر»
owasp-OTG-INFO-002

OTG-INFO-002

جمع‌آوری اطلاعات از وب سرور در این بخش از دوره آموزشی OWASP-OTG به اولین بخش از استاندارد OTG با شناسه OTG-INFO-002 می پردازیم که... مشاهده بیشتر»
owasp-OTG-INFO-001

OTG-INFO-001

خلاصه در این بخش از دوره آموزشی OWASP-OTG به اولین بخش از استاندارد OTG با شناسه OTG-INFO-001 می پردازیم که مربوط به جمع آوری... مشاهده بیشتر»