دوره آموزشی OWASP

WSTG-IDNT-01

بررسی Role Definitions در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-IDNT-01 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»

WSTG-CONFIG-11

بررسی Cloud Storage در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-11 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»

WSTG-CONFIG-010

بررسی Subdomain Takeover در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-010 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»

WSTG-CONFIG-009

بررسی File Permission در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-009 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»

WSTG-CONFIG-008

بررسی RIA Cross Domain Policy در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-008 می پردازیم که... مشاهده بیشتر»

WSTG-CONFIG-007

بررسی وجود هدرHTTP Strict Transport Security در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-007 می پردازیم... مشاهده بیشتر»