برچسب: Windows Authentication Mode

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش نوزدهم

اطمینان از تنظیم ویژگی "Server Authentication" روی "Windows Authentication Mode" (Automated) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine• Level 1 - AWS RDS... مشاهده بیشتر»