برچسب: secondary SharePoint site collection administrator

امن سازی SharePoint 2019 – بخش چهاردهم

اطمینان حاصل کنید یک secondary SharePoint site collection administrator در هر site collection تعریف شده است. (Scored) Profile Applicability • Level 1 (L1) –... مشاهده بیشتر»