برچسب: Remote Admin Connections

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش نهم

اطمینان از تنظیم Remote Admin Connections Server Configuration Option روی 0 (Automated) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine• Level 1 - AWS... مشاهده بیشتر»