برچسب: LDAP server signing requirements

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش شصت و یکم

اطمینان از تنظیم Domain controller: LDAP server signing requirements روی Require signing (Scored) (DC only) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller Description... مشاهده بیشتر»