برچسب: Cross DB Ownership Chaining

امن سازی SQL سرور 2019 – بخش پنجم

اطمینان از تنظیم Cross DB Ownership Chaining Server Configuration Option روی 0 (Automated) Profile Applicability • Level 1 - Database Engine• Level 1 -... مشاهده بیشتر»