برچسب: Create permanent shared objects

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و سوم

اطمینان از تنظیم Create permanent shared objects روی No One (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server... مشاهده بیشتر»