برچسب: Create global objects

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش بیست و دوم

اطمینان از تنظیم Create global objects روی Administrators, LOCAL SERVICE, NETWORK SERVICE, SERVICE (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1... مشاهده بیشتر»