برچسب: Clickbandit

آشنایی با متدولوژی Burp Suite – بخش سیزدهم

در این بخش از مجموعه آشنایی با متدولوژی Burp Suite به بخش سیزدهم از این متدولوژی به شناسایی آسیب پذیری Clickjacking با استفاده از... مشاهده بیشتر»