برچسب: cis microsoft iis 10

cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیست و پنجم

اطمینان از حذف سرآیند X-Powered-By (Not Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10 Description هدرهای x-powered-by ممکن است فناوری اساسی مورد استفاده... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیست و چهارم

اطمینان از تنظیم global .NET trust level (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 Description این فقط مربوط به .Net 2.0 است.... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیست و سوم

اطمینان از تنظیم MachineKey validation method - .Net 4.5 (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 Description عنصر machineKey مربوط به ASP.NET... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیست و دوم

اطمینان از تنظیم MachineKey validation method - .Net 3.5 (Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10 Description عنصر machineKey مربوط به ASP.NET... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیست و یکم

اطمینان از تنظیم ویژگی HttpOnly برای Cookie ها (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 Description ویژگی httpOnlyCookies، تعیین می کند که... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیستم

اطمینان از تنظیم httpcookie برای Session state (Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10 Description یک session cookie، اطلاعات مربوط به session... مشاهده بیشتر»