برچسب: cis microsoft iis 10

cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیست و هشتم

اطمینان از تنظیم maxURL request filter (Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10 Description ویژگی maxURL مربوط به مورد requestLimits مشخص کننده... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیست و هفتم

اطمینان از تنظیم maxAllowedContentLength (Not Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10 Description فیلتر درخواست MaxAllowedContentLenght حداکثر اندازه درخواست http است که... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیست و پنجم

اطمینان از حذف سرآیند X-Powered-By (Not Scored) Profile Applicability • Level 2 - IIS 10 Description هدرهای x-powered-by ممکن است فناوری اساسی مورد استفاده... مشاهده بیشتر»
cis-IIS 10

امن سازی IIS 10 – بخش بیست و چهارم

اطمینان از تنظیم global .NET trust level (Scored) Profile Applicability • Level 1 - IIS 10 Description این فقط مربوط به .Net 2.0 است.... مشاهده بیشتر»