برچسب: Allow log on locally

cis-server2012R2

امن سازی ویندوز سرور 2012 – بخش پانزدهم

اطمینان از تنظیم Allow log on locally روی Administrators (Scored) Profile Applicability • Level 1 - Domain Controller• Level 1 - Member Server Description... مشاهده بیشتر»