ایجاد آزمایشگاه دیجیتال فارنزیک – بخش اول

در بخش اول از آموزش ایجاد آزمایشگاه دیجیتال فارنزیک، به تعاریف اولیه آزمایشگاه فارنزیک و ارتباط آن با علم و قانون پرداخته شده است.

یکی از سوالاتی که در هنگام مواجهه با حادثه امنیتی باید از خود بپرسیم، نحوه بررسی شواهد و ارزیابی آن‌ها می‌باشد.

در پاسخ به این سوال نیاز به ایجاد بخشی در واحد امنیت سازمان است که وظیفه بررسی شواهد امنیتی را به عهده داشته باشد.

ایجاد و راهبری آزمایشگاه دیجیتال فارنزیک و بررسی شواهد حملات در آن، راهکاری است که اغلب سازمان‌ها به آن نیاز خواهند داشته داشت تا در یک محیط تخصصی با روال های استاندارد به بررسی شواهد بپردازند.

در مباحث آموزشی ایجاد آزمایشگاه دیجیتال فارنزیک که بخش اول آن را مشاهده می‌نمایید، به معرفی آزمایشگاه فارنزیک، نحوه ایجاد و راهبری آن پرداخته خواهد شد.

درباره نویسنده: احسان نیک آور

ممکن است دوست داشته باشید