Nmap For Pen Testers – بخش ششم

Nmap For Penetration Testers

انواع خروجی ها در Nmap

در این بخش از دوره آموزشی Nmap for Pen Testers شما با انواع خروجی ها در Nmap آشنا خواهید شد. خروجی متنی، xml و قابل Grep بودن در این بخش بیان می شود.

پس از اینکه با سوییچ های مختلف و نحوه معرفی آدرس و پورت در Nmap آشنا شدید، هم اکنون باید اطلاعات به دست آمده را در قالب یک خروجی ذخیره نمود تا در آینده به توان از آن استفاده نمود.

یکی از خروجی هایی که اغلب استفاده می شود، خروجی در یک فایل متنی می باشد:

-oN => Nmap File(Text file)

Nmap Output

با استفاده از دستور بالا، خروجی Nmap در قالب یک فایل متنی قرار می گیرد. در برخی از کتاب های آموزشی Nmap به این نوع خروجی Nmap File هم گفته می شود.

-oX => XML File

Nmap Output

نوع دیگری از خروجی که توسط Nmap پشتیبانی می گردد، XML است. که برای این نوع خروجی از سوییچ بالا استفاده می شود.

دوره آموزشی Nmap برای تست نفوذگران

-oG => Grep support file

Nmap Output

خروجی دیگری که در Nmap از آن پشتیبانی می شود، Grepable است. این نوع خروجی برای زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که قصد داشته باشید تا از خروجی Nmap برای دستور Grep استفاده نمایید. این دستور، خروجی Nmap را برای دستور Grep آماده می کند.

-oA => All (NXG)

این سوییچ هر سه خروجی بالا را به صورت یک جا ایجاد می نماید.

-oS => Script Kids file

Nmap Output

این نوع خروجی بیشتر جنبه تفریحی دارد و خروجی را به صورت زبان هکرها ایجاد می نماید.

درباره نویسنده: احسان نیک آور

ممکن است دوست داشته باشید